Vedenie účtovnej evidencie
a mzdovej agendy

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné služby. Tieto služby poskytujeme vo forme balíkov služieb, ale aj jednotlivo podľa vašich požiadaviek.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy podvojného účtovníctva
Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého účtovníctva
Komplexné spracovanie mzdovej agendy
Overovanie účtovných závierok a iné audítorské služby
Ostatné služby

Viac detailov

Kontrola účtovníctva
a účtovnej uzávierky a závierky

Pre tých z Vás, ktorí majú vlastné účtovné oddelenie, ponúkame kontrolu a dozor nad vedením účtovníctva. Predmetom záväzku sú služby súvisiace s preskúšaním systému účtovníctva a účtovnej závierky spoločnosti za bežný účtovný rok.

Systémové preskúšanie

- efektívneho fungovania vnútorného kontrolného systému
- vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
- metodiky účtovných zápisov
- metodiky účtovníctva ako celku - pomoc pri vypracovaní metodiky účtovníctva ako systému
- vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy k 31.12.
- dodržiavania platnej legislatívy - zák. 431/2002 Zb. o účtovníctve, zák, 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zák. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy
- štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, pre Národnú banku Slovenska, atd.

Preskúšanie účtovnej závierky a relevantných účtovných výkazov
Účtovné a daňové poradenstvo

- poskytovanie sústavnej pomoci formou účtovného, mzdového a daňového poradenstva pri spracovaní účtovníctva a relevantných výkazov

Menej detailov

Poradenský servis

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta v oblasti účtovníctva a daní a vypracovať správne riešenie. Podľa náročnosti Vami zadaných otázok poskytujeme poradenstvo telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo na základe zaslania faxovej požiadavky spolu s príslušnými dokladmi, prípadne osobnými konzultáciami.

Ekonomické poradenstvo
Účtovné a daňové poradenstvo

Viac detailov