Vedenie účtovnej evidencie
a mzdovej agendy

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné služby. Tieto služby poskytujeme vo forme balíkov služieb, ale aj jednotlivo podľa vašich požiadaviek.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy podvojného účtovníctva

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, resp. iných podkladov
- kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
- spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov a poskytovanie mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov
- vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy k 31.12.
- spracovanie evidencie Dane z pridanej hodnoty a vystavenie priznania DPH
- spracovanie priznania dane z príjmov za príslušný rok
- spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tj. vypracovanie výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch a Poznámky k účtovnej závierke
- posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom o daniach z príjmov
- vypracovanie metodiky účtovných postupov
- spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, pre Národnú banku Slovenska, atď.

Na dosiahnutie požadovaného cieľa, ktorým je spokojnosť nášho klienta, neustále s klientom riešime vznikajúce problémy a upozorňujeme na nedostatky v oblasti vystavovania dokladov.

Na požiadavku klienta overujeme aj vnútorný kontrolný systém spoločnosti, pričom doporučujeme návrhy na jeho efektívne fungovanie.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého účtovníctva

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, resp. iných podkladov
- kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
- spracovanie mesačných daňových výkazov a poskytovanie mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov
- vykonanie dokladovej inventarizácie účtov zostatkov peňažného denníka k 31.12.
- spracovanie evidencie Dane z pridanej hodnoty a vystavenie priznania DPH
- spracovanie priznania dane z príjmov za príslušný rok
- spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tj. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
- posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom o daniach z príjmov
- spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, pre Národnú banku Slovenska, atď.

Komplexné spracovanie mzdovej agendy

- vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
- výpočet miezd, spracovanie mzdových listov
- výpočet a spracovanie odvodov do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a na Ú˛ad práce k príslušnému termínu vrátane zostavenia prihlášok, odhlášok a hlásení na príslušné inštitúcie, na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami
- vedenie komplexnej mzdovej agendy, vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
- spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti a spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
- spracovanie relevatných výkazov súvisiacich s vedením mzdovej agendy
- poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v mzdovej a personálnej oblasti
- spracovanie Pracovného poriadku spoločnosti, resp. iných interných predpisov na požiadanie klienta

Overovanie účtovných závierok a iné audítorské služby

- zabezpečenie, resp. samotné vykonanie overenia riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
- vykonávanie priebežného audítu počas roka
- overovanie dodržiavania súladu zmluvných podmienok
- dalšie služby podľa individuálnych požiadaviek klienta

Ostatné služby

- ostatné doplnkové služby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta
- rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
- vedenie knihy jázd
- odborná pomoc pri vyúčtovaní pracovných ciest v zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Menej detailov

Kontrola účtovníctva
a účtovnej uzávierky a závierky

Pre tých z Vás, ktorí majú vlastné účtovné oddelenie, ponúkame kontrolu a dozor nad vedením účtovníctva. Predmetom záväzku sú služby súvisiace s preskúšaním systému účtovníctva a účtovnej závierky spoločnosti za bežný účtovný rok.

Systémové preskúšanie
Preskúšanie účtovnej závierky a relevantných účtovných výkazov
Účtovné a daňové poradenstvo

Viac detailov

Poradenský servis

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta v oblasti účtovníctva a daní a vypracovať správne riešenie. Podľa náročnosti Vami zadaných otázok poskytujeme poradenstvo telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo na základe zaslania faxovej požiadavky spolu s príslušnými dokladmi, prípadne osobnými konzultáciami.

Ekonomické poradenstvo
Účtovné a daňové poradenstvo

Viac detailov